Thiết bị trung thế (dưới 35kV) » Cầu chì tự rơi 24 - 35kV (FCO)