Tin tức & sự kiện

news image
 Bộ điều khiển nhiệt độ tự ghi và giao tiếp với máy tính thông qua cổng RS-485 BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄ TÖÏ GHI VAØ GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH THOÂNG QUA COÅNG RS-485   Hieän nay trong coâng nghieäp, caùc boä ñieàu khieån nhieät ñoä ñaõ trôû neân quaù quen thuoäc. Töø nhöõng boä ñieàu khieån Analog, vieäc ñieàu khieån nhieät ñoä chæ chænh caùc nuùm vaën ñeå khoáng cheá nguoàn nhieät theo mong muoán. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån nhö vaäy thöôøng goïi laø ñieàu khieån ON/OFF nhöng thoâng thöôøng vôùi caùch thöùc naøy thì vieäc oån ñònh nguoàn... Xem thêm...
news image
Sản phẩm mới    [LSIS] Dòng sản phẩm PLC XGT Series mới của LSis     Xem thêm...